Hoveniersbedrijf De Ginkgo, gevestigd Westbroek 27, 6243 CG, Geulle, maakt gebruik van persoonsgegevens voor het aanbieden van haar diensten en optimale inzet van de website zoals beschreven op deze pagina.

Definities

Betrokkene:
Een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook klant genoemd.
Persoonsgegevens:
Alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Alle informatie betreffende de identificatie van de betrokkene.
Verwerking:
Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.
Verantwoordelijke:
In deze privacyverklaring te weten Hoveniersbedrijf de Ginkgo die het doel, de voorwaarden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Contactgegevens:

Westbroek 27
6243 CG
Geulle
0651159138
info@deginkgo.nl
https://deginkgo.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Hoveniersbedrijf de Ginkgo verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een online contactformulier invult, een offerte aanvraagt of (telefonisch) een overeenkomst afsluit. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (anoniem)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (anoniem)
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Hoveniersbedrijf de Ginkgo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Betaling/verzending van een factuur.
 • Verzenden van de nieuwsbrief of een wenskaart.
 • Werk gerelateerd contact per telefoon of e-mail.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Anonieme analyse van uw gedrag op de website om daarmee uw online ervaring met de Ginkgo te verbeteren.
 • Anoniem verzamelen van surfgedrag voor optimale inzet van (Google) advertenties.

Beveiliging en opslag

Hoveniersbedrijf de Ginkgo maakt gebruik van een beveiligde website in een veilige serveromgeving die tal van testen heeft doorstaan. Door gebruik te maken van professionele diensten nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden na de eerste geleverde dienst offline opgeslagen. Daarnaast hebben alleen noodzakelijke personen toegang tot uw gegevens en doorstaan wij eens per jaar een veiligheidscontrole.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de aan u geleverde dienst te optimaal te voltooien. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die wij langer moeten bewaren in verband met wet- en regelgeving.

Hoveniersbedrijf de Ginkgo neemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de
persoonsgegevens te voorkomen

Delen met derden

Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting. Diensten hebben ook betrekking op de online ervaring zoals advertenties via andere websites.

Cookies

Hoveniersbedrijf de Ginkgo maakt via haar website gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Adwords. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze cookies zodat wij inzicht verkrijgen in diverse statistieken waaronder aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, verwijzingen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor een beter online ervaring. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaald persoon of gebruiker. Uw surfgedrag blijft anoniem, gegevens uit ons contactformulier worden nooit in Google Analytics of Adwords verwerkt of opgeslagen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Met ingang van 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Met ingang van de AVG zijn wij verplicht een aangepaste cookie-ervaring aan te bieden, dat wil zeggen dat u zelf bepaald met wie u uw gegevens deelt tijdens een bezoek aan onze website.

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl/algemene-informatie-avg

Om de website te laten functioneren maakt Hoveniersbedrijf de Ginkgo gebruik van cookies met uitsluitend technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Deze cookies kenmerken wij onder ‘Noodzakelijke cookies’.

Voor een gedetailleerd overzicht van de cookies die Hoveniersbedrijf de Ginkgo inzet, gaat u naar deginkgo.nl/cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf de Ginkgo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te verzenden.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens. En u kunt een verzoek indienen tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deginkgo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (De strook met nummers aan de onderzijde van uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, doorgaans binnen 4 weken.

Afhandeling klachten

Hoveniersbedrijf de Ginkgo biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten
kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4
weken worden afgehandeld. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
ofwel de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@deginkgo.nl

Wilt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens? Ga dan naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl/tip-ons.